Policy

Policy 2016-2017

- och hur vi tänker arbeta med den


Vi vill vara en aktör som verkar för att lyfta fram alternativa bilder av vårt samhälle. Vi strävar efter en verksamhet som bedrivs efter riktlinjer om jämlikhet, hållbarhet och demokrati. En stor del av vårt arbete kommer att utgöras av kulturprojekt. Vi vill särskilt lyfta fram att vi inte strävar efter att tysta perspektiv som inte överensstämmer med våra egna. Vi vill snarare lyfta dem till diskussion och debatt. Ett praktiskt exempel kan vara en utställning med en konstnär som inte helt delar våra perspektiv, eller deltagande i konstprojekt där andra perspektiv lyfts fram. Vår målsättning är att delta, och diskutera utifrån vår syn på världen. Diskussion och belysning av alternativ är själva kärnan i vår idé om hur vi arbetar med vår omvärld utifrån vår policy. Däremot ska vår egen verksamhet präglas och regleras av de idéer vi beskriver nedan. Vårt kooperativ ska som arbetsgivare, som konsument, som hyresvärd och fastighetsägare låta dessa idéer reglera verksamheten på så sätt att de finns med i den praktiska planeringen. I verksamhetsberättelsen och på årsmötet ska föreningen under en särskild punkt analysera hur policyn använts i och format verksamheten. Där tas också beslut om omskrivningar och tillägg.


Jämlikhet

Jämlikhet är för oss ett begrepp som innebär allas lika värde och rätt till inflytande i samhället. Det gäller oavsett könstillhörighet, nationalitet, hudfärg och religion. I våra projekt och verksamheter ska alltid en analys göras som belyser verksamheten ur detta perspektiv, och i våra planeringar ska det framgå i skrift hur vi tar hänsyn till detta.


Hållbarhet

Ett begrepp som innefattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. I vår verksamhet och våra projekt ska hållbarhetsanalyser vara en del av den fortlöpande verksamheten och prägla vårt arbetssätt. Detta ska framgå i skrift i vår verksamhetsplanering, och vi ska beskriva vilka åtgärder som görs för att ta hänsyn till hållbarhetsaspekten. Vid eventuell vinst i företaget skall återinvesteringar göras som syftar till att minska verksamhetens belastning på människa, natur och samhälle. Det kan handla om investeringar i fastigheten som minskar miljöpåverkan, eller införande av 6 timmars arbetsdag för att minska belastningen på våra anställda.


Demokrati

Vårt val av företagsform – ekonomisk förening – är en reflektion av vår strävan att praktisera demokrati. Vi tror att alla verksamheter gagnas av deltagarnas inflytande. Demokrati innebär för oss att alla berörda av en verksamhet, ett beslut, ett projekt etc, ska kunna göra sina röster hörda och få sina perspektiv belysta. Det gäller dels medlemmar och anställda i kooperativet, men också människor och föreningar utanför företaget. Därför ska en analys göras i alla projekt och verksamheter av hur omgivningen påverkas och vilka som behöver komma till tals. Vi ska i skrift beskriva hur vi arbetat med demokratiperspektivet. Det blir också viktigt att delta i det lokala föreningslivet och i lokala företagsorganisationer, för att fånga upp signaler på hur vi påverkar vår omgivning. Vi kan ta del av berördas perspektiv genom möten, men det demokratiska arbetssättet finns inbyggt i vår årsplanering genom vår mötesstruktur där medlemmar har gott om tillfällen att samtala och byta perspektiv.


Nordingrå, april 2016

Maila oss: info@myllerkultur.se

Ring oss: +46613-668099

Copyright @ All Rights Reserved